Όροι συμμετοχής & Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο μοντέλο διατροφής και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτόμες πρακτικές στα προϊόντα τους.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής , καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι τις 06.11.2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

 1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις) Περιγράψτε τo προϊόν / υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε, σύμφωνα με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link www.healthydietawards.gr

  *Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία; Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
 2. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις) Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!
 3. Φωτογραφίες (προαιρετικά-αρχείο .jpg έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ) Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, μπορείτε να συνοδεύσετε το κείμενο με κάποιες φωτογραφίες. Τα αρχεία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.
 4. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο) Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.
 5. Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB) Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

1. Ενότητα: Best Healthy Food Product

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

2. Ενότητα: Best Healthy Beverage Product

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

3. Ενότητα: Best Organic Product

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

4. Ενότητα: Best Plant Based Product

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

5. Ενότητα: Best Light Product

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

6. Ενότητα: Best Healthy Food & Beverage Product for Children

 1. Συστατικά και περιεκτικότητα
 2. Διατροφική Αξία
 3. Διαδικασία παραγωγής
 4. Καινοτομία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

7. Ενότητα: Best Healthy Diet Service

 1. Εξοπλισμός
 2. Πιστοποιήσεις
 3. Καινοτομία
 4. Ποιότητα Υπηρεσιών και διαδικασιών (Service Quality)
  1. Άξιοπιστία
  2. Πρόσβαση και τοποθεσία
  3. Επικοινωνία

Κόστος υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 • 1η Υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (4+1 δωρεάν): 1.200€ + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (7+3 δωρεάν): 2.100€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 11η – 20η: 200€ + 24% Φ.Π.Α. Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 175€ + 24% Φ.Π.Α.

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι μη επιστρέψιμο

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση